Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
giepe2
6908 79f9
Reposted fromgplyr gplyr viaangusiasty angusiasty
giepe2
Reposted fromgruetze gruetze viaMountainGirl MountainGirl
giepe2
4940 6ca2
Reposted frommental-cat mental-cat viamagolek22 magolek22
giepe2
Łatwo przyszło mu zniszczenie naszej relacji. Mi – nie. Z lekkością zakończył to, co wydawało się ważne i równie lekko zapomniał. Ja nie. Szybko powrócił do rzeczywistości, rozpoczął nowe znajomości i spokojnie zasypiał. Ja nie. Szybko też zorientował się, że popełnił błąd i chciał wszystko naprawić. Ale ja już nie.
— Aleksandra Steć - "11"
9519 240b 500
giepe2
7794 681e 500
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 vianoelle noelle
giepe2
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoelle noelle
giepe2
4352 a05b 500
Reposted fromtgs tgs viaangusiasty angusiasty
giepe2
Reposted fromshakeme shakeme viastylte stylte
giepe2
2313 4de2
Reposted fromGIFer GIFer viaPolinda Polinda
giepe2
Reposted fromgruetze gruetze viaPolinda Polinda
giepe2
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viasentymentalna sentymentalna
giepe2
8870 307c
giepe2
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajulann julann
giepe2
giepe2
2214 5615
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
giepe2
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum viayoann yoann
giepe2
2945 3214
Reposted fromgreensky greensky viaokretowazupa okretowazupa
giepe2


Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaperture aperture
giepe2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl